Privacy voorwaarden Ruiter Webdesign

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Ruiter Webdesign Biddinghuizen, gevestigd te Boshof 4, 8256 BT, Biddinghuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75948079, hierna te noemen “Ruiter Webdesign,” hecht waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en bezoekers.

1.2. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die Ruiter Webdesign verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Artikel 2 – Verzameling van Persoonsgegevens

2.1. Ruiter Webdesign verzamelt persoonsgegevens die door de betrokkene vrijwillig worden verstrekt, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en andere relevante gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

2.2. Daarnaast kan Ruiter Webdesign automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals IP-adressen, het type browser en besturingssysteem, en de pagina’s die worden bezocht op de website van Ruiter Webdesign. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de website en het optimaliseren van de gebruikerservaring.

Artikel 3 – Doeleinden van de Verwerking

3.1. Ruiter Webdesign verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Het uitvoeren van overeenkomsten en leveren van diensten; b. Het versturen van nieuwsbrieven en informatie over producten en diensten van Ruiter Webdesign; c. Het analyseren en verbeteren van de website en dienstverlening; d. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 4 – Beveiliging

4.1. Ruiter Webdesign neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 5 – Delen van Persoonsgegevens

5.1. Ruiter Webdesign deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien hiervoor toestemming is verkregen.

Artikel 6 – Bewaartermijn

6.1. Ruiter Webdesign bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door wet- en regelgeving.

Artikel 7 – Rechten van de Betrokkene

7.1. De betrokkene heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

7.2. Verzoeken met betrekking tot de uitoefening van deze rechten kunnen worden gericht aan Ruiter Webdesign via de contactgegevens zoals vermeld in artikel 1.1.

Artikel 8 – Klachten

8.1. Indien de betrokkene van mening is dat zijn of haar privacy rechten worden geschonden, heeft hij of zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9 – Wijzigingen in de Privacy voorwaarden

9.1. Ruiter Webdesign behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op de website van Ruiter Webdesign worden gepubliceerd.

Deze privacy voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 03-02-2024.