algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Ruiter Webdesign Biddinghuizen


2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Ruiter Webdesign Biddinghuizen
.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en alle door Ruiter Webdesign Biddinghuizen gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

2. Door de bevestiging per mail of enigerlei schriftelijke bevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Ruiter Webdesign Biddinghuizen en dat hij met deze Algemene voorwaarden akkoord gaat zoals gepubliceerd op de website van Ruiter Webdesign Biddinghuizen.

3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Ruiter Webdesign Biddinghuizen alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Ruiter Webdesign Biddinghuizen.

4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Ruiter Webdesign Biddinghuizen niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3: Offertes

1. Per opdracht zal Ruiter Webdesign Biddinghuizen een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van het project beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld is in de offerte, dan bedraagt deze 14 dagen.

3. Alle offertes van Ruiter Webdesign Biddinghuizen zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

4. Ruiter Webdesign Biddinghuizen verzendt alléén offertes via e-mail, de klant is zelf verantwoordelijk voor, door haar, gewenste administratie vorm.

 

Artikel 4: Website

1. Bij acceptatie en vóór aanvang van de te leveren dienst zal de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs voor ‘Design & Development’ betalen. Direct na oplevering van de website(s) betaald de opdrachtgever de resterende 50% van het overeengekomen bedrag voor ‘Design & Development’, uiterlijk binnen 14 dagen na
dagtekening. Jaarlijks ‘Onderhoud’ wordt gefactureerd op de dag dat de website is geaccepteerd en definitief online wordt gezet. De afgesproken betalingstermijn bedraagt ook voor jaarlijks ‘Onderhoud’ 14 dagen na dagtekening van de factuur.

2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Ruiter Webdesign Biddinghuizen behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

3. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Ruiter Webdesign Biddinghuizen nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, tijdig ter hand te stellen van Ruiter Webdesign Biddinghuizen en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Ruiter Webdesign Biddinghuizen haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

4. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Ruiter Webdesign Biddinghuizen is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Ruiter Webdesign Biddinghuizen is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst, foto’s etc.) op zijn/haar
website en Ruiter Webdesign Biddinghuizen kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

5. Ruiter Webdesign Biddinghuizen behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde Website evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

6. Ruiter Webdesign Biddinghuizen is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

 

Artikel 5: Browser Compatibiliteit

 

1. Voor websites heeft Ruiter Webdesign Biddinghuizen een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Firefox, Google etc). Doch Ruiter Webdesign Biddinghuizen is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers m.b.t. weergave en kleuren. Ruiter Webdesign Biddinghuizen garandeert op generlei wijze dat het door Ruiter Webdesign Biddinghuizen gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

 

Artikel 6: Onderhoud Website

 

1. Onderhoudscontracten worden voor een periode van een (1) jaar afgesloten waarna deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor perioden van een (1) jaar met een opzegtermijn van 3 maanden.

2. Met Onderhoud van de website worden alle activiteiten (service & support) bedoeld zoals die zijn gespecificeerd in de initiële offerte alsook in eventuele aanvullende offertes waarmee de website is uitgebreid en/of verrijkt.

 

Artikel 7: Levering en Levertijd

 

1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Ruiter Webdesign Biddinghuizen zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

 

Artikel 8: Overmacht

 

1. In geval van overmacht is Ruiter Webdesign Biddinghuizen gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. Ruiter Webdesign Biddinghuizen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domein naam registrator of anderen waarop Ruiter Webdesign Biddinghuizen geen invloed kan uitoefenen. Indien zulks gebeurtenis plaatsvind verwijst Ruiter Webdesign Biddinghuizen

naar de Algemene voorwaarden van desbetreffende derden.

 

Artikel 9: Geheimhouding

 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 10: Prijzen

 

1. Alle op de Ruiter Webdesign Biddinghuizen website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 11: Betaling

 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.

2. Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, behoud Ruiter Webdesign Biddinghuizen zich het recht voor om de website offline te halen.

 

Artikel 12: Eigendomsrecht

 

1. Conform het gestelde in artikel 4.5 blijft het intellectueel eigendom (IP) van websites te allen tijde en exclusief in handen van Ruiter Webdesign Biddinghuizen . Ruiter Webdesign Biddinghuizen verstrekt slechts het gebruiksrecht van Websites aan de opdrachtgever zolang deze telkens voldoet aan zijn betalingsverplichtingen tenzij anders is besproken.

 

Artikel 13: Privacy bepalingen

 

1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Ruiter Webdesign Biddinghuizen verstrekt deze informatie, naam, adres, emailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 

1. Indien Ruiter Webdesign Biddinghuizen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Ruiter Webdesign Biddinghuizen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ruiter Webdesign Biddinghuizen is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Ruiter Webdesign Biddinghuizen aansprakelijk mocht
zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ruiter Webdesign Biddinghuizen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Ruiter Webdesign Biddinghuizen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ruiter Webdesign Biddinghuizen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ruiter Webdesign Biddinghuizen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Ruiter Webdesign Biddinghuizen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Click to listen highlighted text!