Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf Ruiter Webdesign Website Makers , en de opdrachtgever. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Ruiter Webdesign Website Makers alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Ruiter Webdesign Website Makers .

Offerte en overeenkomst.

Alle offertes van Ruiter Webdesign Website Makers waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Website

Na het tekenen van de overeenkomst voor het bouwen van een website is de klant 50% van de overeengekomen hoofdsom per direct verschuldigd. Ruiter Web Design start haar werkzaamheden na ontvangst van de betaling van deze factuur. Direct bij aflevering is het restant van de overeengekomen hoofdsom opeisbaar. De klant verplicht zich alle gegevens die Ruiter Webdesign Website Makers nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van Ruiter Webdesign Website Makers en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de klant binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Ruiter Webdesign Website Makers haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar. Ruiter Webdesign Website Makers behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening. Ruiter Webdesign Website Makers verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar te kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de klant.

Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodieken, geldt dat Ruiter Web Design door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van minimaal twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Levertijd

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst

Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant Ruiter Webdesign Website Makers 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan Ruiter Webdesign Website Makers niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van Ruiter Webdesign Website Makers .

Zekerheidstelling

Ruiter Webdesign Website Makers kan te allen tijde van de klant verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van Ruiter Webdesign Website Makers terzake eerdere (deel) leveringen of terzake van betreffende leverantie worden voldaan. Indien Ruiter Webdesign Website Makers de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Betaling

De betaling van de facturen dient binnen de overeengekomen termijn te geschieden op een door Ruiter Webdesign Website Makers opgegeven bank en/of gironummer. Een ontvangen betaling wordt afgeboekt op de langst openstaande vordering. De datum van bijschrijving op de rekening van Ruiter Webdesign Website Makers is de betaaldatum. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is Ruiter Webdesign Website Makers gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan Ruiter Web Design verschuldigd. Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.

Reclame

Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten door de klant schriftelijk bij Ruiter Webdesign Website Makers te worden gemeld. Geringe, in de handel toelaatbare of technisch niet te voorkomen, afwijkingen in kwaliteit, kleur, vormen geen grondslag voor eventuele reclame. De klant kan in geval van een niet tijdige en/of niet correcte levering geen aanspraak maken op enige vergoeding van vermeende schade.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

 

Alle uit de door Ruiter Webdesign Website Makers gesloten overeenkomsten of de ten uitvoeringlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Ruiter Webdesign Website Makers en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats of werkelijke verblijfplaats van de klant. Op alle overeenkomsten tussen Ruiter Webdesign Website Makers en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing